פתח תקווה NEWS הוא אתר חדשות מקומי שמבקש להבהיר במסמך את מדיניותו בנוגע לפרטיות המשתמשים בו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

איסוף וקבלת מידע על-ידי פתח תקווה NEWS הנמסר ביוזמת המשתמש

שירותים מסוימים הניתנים בפתח תקווה NEWS או באמצעותם טעונים רישום והזנה (לדוגמא רישום לניוזלטר או לאינדקס העסקי) של פרטים מזהים הכרחיים (כמו שם, טלפון ומייל).
זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם. ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים, יתבקש המשתמש לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשם.


מידע הנאסף על גלישת המשתמש בפתח תקווה NEWS

חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישה בפתח תקווה NEWS הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים בהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט ( IP) שממנה פנה, מהי מערכת ההפעלה ( USER AGENT) בה הוא משתמש. – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמו.

שימוש במידע

במהלך גלישה באתר, אפשר ויצטבר אצל החברה מידע על העדפותיו השונות בגלישה באתרים, כגון הידיעות אותן קראת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו"ב. החברה שומרת את המידע הנ"ל במאגריה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות המשתמשים, המידע שישמש את פתח תקווה NEWS לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

פתח תקווה NEWS ישלח למשתמשים מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר חדשותי וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. בכל עת המשתמש יוכל להודיע לפתח תקווה NEWS על רצונו להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדואר שיישלח אליו. פתח תקווה NEWS לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

פתח תקווה NEWS לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש ומידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

אם פתח תקווה NEWS יהיה מחויבת על-פי דין למסור את פרטיו או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או המידע אודותיו כאמור.


כאשר המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עם המשתמש. כמו כן, במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש והשתתפותו בפעילות האמורה.
במקרה שיפר ו/או ינסה להפר את תנאי השימוש בפתח תקווה NEWS, באיזה מהשירותים המוצעים בהם, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.


בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
פתח תקווה NEWS יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
במידה ופעילות איזה מפתח תקווה NEWS תשולב או תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל רה-אורגניזציה פנימית בקבוצת "הארץ" או בשל מיזוג עם תאגיד אחר – הרי שניתן כמובן יהיה להעביר לתאגיד החדש הרלוונטי העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
פתח תקווה NEWS צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים בפתח תקווה NEWS, או גם באתרים אחרים (כגון אתר רשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו בפתח תקווה NEWS. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בענין זה.


Cookies

בפתח תקווה NEWS נעשה שימוש ב"עוגיות" ( cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתרים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות ( (cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות ( Session Cookies) תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמא, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:/windows/cookiesוכן ב- c:/windows/temporary internet files. ה- cookiesמכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה- cookiesמייתרים גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים בפתח תקווה NEWS המחייבים רישום. המידע ב- cookiesמוצפן, ופתח תקווה NEWS נוקטים אמצעי זהירות על מנת שמחשבי החברה בלבד יזהו מידע זה.

עומדת בפני המשתמש אפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים בפתח תקווה NEWS או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה אמור להיות מסוגל למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שפתח תקווה NEWS יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעיתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

שירותים מסוימים בפתח תקווה NEWS, כגון זירת הקניות, outbrain ושירותים הקשורים ל"פייסבוק", מנוהלים למעשה על ידי גופים אחרים שאינם החברה. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים

פרסומות מסוימות המצויות בפתח תקווה NEWS מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידעך כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookiesבמחשבך ומשבצות משוואות רשת ( web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies-ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של פתח תקווה NEWS.

תוכל לקבל מידע, לנהל ו/או לבטל cookies אלו בדפדפנים של מחשב נייח וטלפון נייד באמצעות אחד מהלינקים הבאים:

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

נבקש ליידעך כי למיטב הידיעה, גלישה באתר בעודך מחובר/ת ל"חשבון גוגל" שברשותך, יאפשר ל"גוגל" להצליב מידע אודות גלישתך באמצעות מכשירים אחרים (""cross-device controls ), למשל גלישה ממחשב נייח ומטלפון נייד, אך באופן שאינו מזהה אותך פרסונלית. "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה, שאינו מזהה כאמור, לצרכי ניתוח התנהגות גולשים. לביטול האפשרות הנ"ל בהגדרת "חשבון גוגל" לחץ כאן

בנוסף, "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה, שאינו מזהה כאמור, לצרכי ניתוח התנהגות גולשים והתאמת מודעות פרסומת. לביטול ו/או ניהול אפשרות זו באזור Google My Activity לחץ כאן

שים לב, כי ביטול קבצי cookies עשוי להשפיע על פעילותך האתר ולמנוע ממך גישה לחלקים מסוימים באתר.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

פתח תקווה NEWS נעזרים בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל contact@ptnews.co.il

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה ואתריה רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה בפתח תקווה NEWS.